Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bytové družstvo Kruháč v roce 2014

16. 1. 2015

BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUHÁČ, VYŠKOV

V ROCE 2014

 

           

Vážení členové bytového družstva.

Uplynul rok, a proto bych se s vámi opět rád podělil o názor na činnost představenstva a celého bytového družstva KRUHÁČ, Vyškov v roce 2014.

V roce 2014 pracovalo představenstvo ve složení:

Předseda představenstva:               Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc.

Místopředseda představenstva:      Ing. Oldřich FOJTÍK

Místopředseda představenstva:      Ing. Jiří RÝDEL

Člen představenstva:                       Michal NOVOTNÝ

Člen představenstva:                       Ing. Ladislav MALEČEK

V důsledku převodu svého družstevního podílu odešel ale z představenstva p. Ing. Ladislav Maleček, který přestal být dnem 8.9.2014 členem bytového družstva a odstěhoval se z domu. V měsíci listopadu 2014 tedy došlo ke změně ve složení představenstva, na ČS bytového družstva byl do představenstva zvolen p. Martin Brabec.

Od 26.11.2014 tedy pracuje představenstvo ve složení:

Předseda představenstva:               Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc.

Místopředseda představenstva:      Ing. Oldřich FOJTÍK

Místopředseda představenstva:      Ing. Jiří RÝDEL

Člen představenstva:                       Michal NOVOTNÝ

Člen představenstva:                       Martin BRABEC

 

Kontrolní komise bytového družstva pracovala ve složení:

Předseda kontrolní komise:             Ing. Jiří CHALOUPKA

Místopředseda kontrolní komise:   Ing. František JANEČKA

Člen kontrolní komise:                     Martin BRABEC

 

Rovněž v kontrolní komisi bytového družstva došlo ke změně. Odstoupil stávající předseda kontrolní komise p. Ing. Jiří Chaloupka, který převedl svůj družstevní podíl ke dni 1.10.2014 a odstěhoval se rovněž z domu.

Do kontrolní komise byli na ČS dne 26.11.2014 zvoleni p. Ing. Juraj Cvengroš a p. Ludmila Schneiderová. Došlo také k posunu ve funkcích. Z kontrolní komise byl odvolán p. Martin Brabec, který se stal členem představenstva. P. Ing. František Janečka byl zvolen za předsedu kontrolní komise.

Od 26.11.2014 pracuje tedy kontrolní komise bytového družstva Kruháč, Vyškov ve složení:

Předseda kontrolní komise:             Ing. František JANEČKA

Místopředseda kontrolní komise:   Ing. Juraj CVENGROŠ

Člen kontrolní komise:                     Ludmila SCHNEIDEROVÁ

 

I když došlo ke změnám jak v představenstvu, tak v kontrolní komisi, tyto změny se  nijak zvlášť nepromítly do práce orgánů družstva. Pokračovali jsme v činnosti a v dobré práci jak v představenstvu bytového družstva KRUHÁČ, tak v jeho kontrolní komisi.

 

K některým činnostem bytového družstva:

V průběhu měsíce února 2014 jsme instalovali čidla na bezdotykové osvětlení a světla na mezipatra domu, čímž došlo k dalšímu zvýšení komfortu obyvatel domu a zejména ke zvýšení bezpečnosti obyvatel domu při pohybu na schodišti. Osvětlení instaloval člen bytového družstva p. Martin Brabec.

Vlastními silami jsme zrekonstruovali společné prostory v suterénu, aby se výrazně zlepšila kultura prostředí v domě. Hlavní zásluhu na úpravě společných prostorů měl p. Ing. Ladislav Maleček, který opravil stěny, vymaloval společné prostory, opravil a natřel dveře ke vstupu ke sklepním kójím a položil stěrku na podlahu v suterénu. Celý prostor suterénu je nyní pěkný. Jen jde o to, abychom jej společně udrželi v pořádku i do budoucna.

Po nátěru dveří p. Ing. Jiří Rýdel zajistil označení dveří společných prostorů. P. Rýdel  zakoupil dále další 2 ks stojanů na kola, čímž došlo opět k dalšímu zlepšení uložení kol v kolárnách.

Zabezpečili jsme úpravu radiátorů, tzv. registrů v sušárnách. Došlo ke snížení počtu těchto registrů, čímž by mělo dojít ke snížení odběru tepla v těchto prostorách.

Zajistili jsme opravu rezavých skvrn na fasádách lodžií.

 

Z administrativního hlediska jsme řešili zrušení trvalého pobytu v domě osob, které v minulosti měly nahlášený trvalý pobyt v domě, ale z různých důvodů v domě nebydlely. Jednalo se o p. Zdeňka Karase, který se odstěhoval na Slovensko a p. Miroslava Vančuru, který v domě dlouhodobě nebydlel; navíc naše členka družstva, p. Hedvika Vančurová dne 26.4.2013 zemřela a členská práva a povinnosti byly následně převedeny na nové členy družstva.

Obdobně jsme řešili i zrušení trvalého pobytu rodiny Malečkových. Trvalé pobyty byly buď MěÚ Vyškov zrušeny, nebo se bývalí obyvatelé domu přihlásili na jinou adresu trvalého pobytu. Podstatné ale je, že v domě mají nyní hlášený trvalý pobyt jen stávající členové bytového družstva a ne osoby, kteří nemají k domu již žádný vztah.

Vážení členové družstva!

Ve svém hodnocení činnosti družstva se nebudu detailně zabývat vším, co představenstvo  řešilo v průběhu roku 2014.  To je náplní zpráv o činnosti na našich členských schůzích. Kdo ze členů družstva má zájem se s nimi podrobně seznámit, měl by přijít na ČS družstva, nebo lze do nich nahlédnout u předsedy představenstva, nebo na www stránkách družstva (https://kruhac.estranky.cz/).

Přesto se dotknu některých dalších otázek, které považuji za podstatné.

Hospodaření družstva bylo i v roce 2014 pozitivní.

Při prvním pohledu nejsou výsledky hospodaření bytového družstva nikterak vysoké. Je třeba si ale uvědomit, že bytové družstvo Kruháč, Vyškov vzniklo za účelem pronájmu bytů a nebytových prostorů, včetně poskytování základních služeb, zajišťujících řádný provoz bytů, nebytových a společných prostorů. A dále k zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav bytového fondu.         

Z toho tedy vyplývá, že bytové družstvo nemá žádné jiné příjmy, než co vybere od svých členů, příjmy z pronájmu minimálních prostorů v domě a prostředky z dotace PANEL, které jsou primárně určeny na splátky úvěrů. Nově jsme zavedli dva administrativní poplatky, a to za povolení podnájmu a za převod družstevního podílu.

Opakovaně jsme řešili možnost refinancování úvěrů, tedy převodu našich úvěrů do jiné banky s cílem snížit celkové splátky úvěrů. Bohužel žádná z nabízených možností nebyla efektivní, proto jsme od tohoto úkonu upustili.

Představenstvo vyplatilo ve stanovené době přeplatky za vyúčtování služeb za rok 2013. S uspokojením konstatuji, že nedoplatky za rok 2013 členové bytového družstva uhradili také včas.

 

V souvislosti s hospodařením družstva je nezbytné však znova připomenout potřebu, aby všichni členové družstva včas a v nastavené výši hradili nájemné. Řešili jsme opožděné platby nájemného, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o ojedinělé zpoždění a navíc zapříčiněné administrativní chybou, nepřistoupili jsme k sankcím. Nájemné je třeba však uhradit vždy nejpozději do 20., u některých smluv případně do 25. daného měsíce.  Kladně hodnotím, že jsme neměli v průběhu roku 2014 žádného neplatiče v domě.

Někteří obyvatelé domu si i v roce 2014 vylepšili byty a provedli jejich dílčí rekonstrukci. Představenstvo kladně hodnotí prováděné rekonstrukce, i to, že si obyvatelé domu svoje byty vylepšují a zhodnocují tak majetek svůj, ale i majetek bytového družstva.

Pozitivně lze hodnotit i fakt, že došlo k dalšímu zasklení lodžií domu. To přináší lepší komfort bydlení členům družstva a má to svůj vliv i na celkové zateplení bytu a domu. V současné době má lodžie zaskleno 17 členů družstva.

Družstvo v průběhu roku 2014 pravidelně čerpalo dotaci PANEL, které je věnována zvlášť velká pozornost.  Ve stanovených termínech pravidelně předkládáme požadované podklady na ČMZRB v Brně a žádáme o vyplacení dotace PANEL. Prostředky z této dotace byly ve stanoveném termínu připsány na účet bytového družstva. Je to výrazný přínos finančních prostředků pro naše družstvo, který pomáhá splácet úroky úvěrů.

Dnes již bývalý člen bytového družstva, pan Ing. Ladislav Maleček, velmi dobře prováděl stavební a jiné úpravy v domě a vykonával funkci údržbáře -  správce domu a současně plnil i funkci dozorce výtahu dle ČSN 274002.

           

I v roce 2014 prováděla úklid společných prostorů  p. Ludmila Drmolová. Úklid domu je prováděn pravidelně a dobře, je prováděn pečlivě a s úklidem můžeme vyjádřit plnou  spokojenost. Pravdou však je, že někteří obyvatelé domu by mohli být vstřícnější a dbát na dodržování pořádku v domě. Je až s podivem, jak jsou někteří z obyvatel domu lhostejní k udržování pořádku ve společných prostorách domu a neváží si práce druhých.

 

Během roku 2014 došlo opět k dílčí obměně členů bytového družstva a k převodům družstevních podílů. Jak jsem již uvedl, z bytového družstva odešel na základě převodu družstevního  podílu  p. Ing. Ladislav Maleček a p. Ing. Jiří Chaloupka. Novými členy bytového družstva se stali p. Martin Doležel a p. Helena Doleželová, a p. Ing. Lubomír Polášek.       

K 31.12.2014 mělo družstvo celkem 51 členů. Mnozí členové bytového domu zde však fyzicky nebydlí, ale byty pouze pronajímají. Ve vchodu Tyršova 35 je pronajato 6 bytů. Byty pronajímají p.Večerková, p. Ftačníková,  p. Petlachová, p. Kučera, p. Křupková, p. Ing. Babyrád. V takto pronajatých bytech je celkem 14 podnájemníků.

Ve vchodu Tyršova 37 je pronajato také 6 bytů. Byty pronajímá p. Kudlička, p. Doležel, p. Váňa, p. Mertová, p. Mátl, p. Bednář. V pronajatých bytech je 9 podnájemníků. Celkem je tedy pronajato 12 bytů, což je 33,3 % bytového fondu družstva. Závěry pro život v domě si udělejte každý sám. Pravdou však je, že pro družstvo to vytváří poměrně značné problémy.

V průběhu roku 2014 docházelo ke změnám podnájemníků v bytech, které jsou sice majetkem bytového družstva, ale tyto byty pronajímají členové družstva. Pronájmy bytů jsou  samozřejmě možné, ale členové družstva, kteří byt pronajmou, se dále o dění v domě zpravidla vůbec nezajímají (čest výjimkám). To samo o sobě je dnes již problém, protože tito členové družstva se ani neúčastní členských schůzí a někteří ani nevydají plnou moc pro zastupování na ČS a tak nám tím vytváří značný problém s účastí a usnášeníschopností členské schůze.

Někteří členové družstva podávají také žádost o povolení podnájmu pozdě, až když je podnájemník v bytě nastěhován, což je v rozporu s přijatými pravidly. Tento stav nebude představenstvo v budoucnu tolerovat. 

Problém ale nastává i tehdy, když členové družstva neoznámí včas změnu a počet podnájemníků pro úpravu výpočtového listu (pro předpis záloh) a případně i úpravu výše zálohy na služby. Počty obyvatel v bytě mají zásadní význam pro platby a následné vyúčtování služeb.

Problém byl opět i v tom, že někteří podnájemníci neměli zpravidla řádně označené poštovní schránky, venkovní, ale i vnitřní zvonky a potom je těžké se k nim mnohdy vůbec dozvonit. I s doručováním zásilek je to problém a poštovní doručovatelka mnohdy vhodí dopis do poštovní schránky bytového družstva.

Představenstvo bytového družstva KRUHÁČ, Vyškov navrhlo ČS dne 26.11.2014 zavést administrativní poplatek ve výši 1000,- Kč za každé schválení podnájmu, který byl ČS akceptován. Poplatek za schválení podnájmu nabyl účinnosti jeho schválením na ČS a netýká se dříve schválených podnájmů na dobu neurčitou pro pronajaté byty členů družstva svým rodičům, či prarodičům.

 

Představenstvo rozhodlo, že si necháme doručovat časopis, který vydává Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD) pod názvem: BYTOVÁ DRUŽSTVA – SVJ – SPRÁVA DOMŮ, kde je publikována řada zajímavých článků a informací. Kdo by měl ze členů družstva zájem se s ním seznámit, lze si jej cestou členů představenstva krátkodobě zapůjčit.

 

   Představenstvo se na svých jednáních scházelo pravidelně, zpravidla 2x v měsíci.  Jednání představenstva jsou pro členy družstva veřejná a kdokoliv ze členů družstva se jich může účastnit. Termíny jednání jsou zveřejněny s dostatečným předstihem na nástěnkách ve vstupech do domu a současně i na www stránkách družstva.

  Na jednání představenstva můžete řešit jakékoliv připomínky s celým představenstvem družstva okamžitě.  Uvítáme také návrhy a podněty členů družstva k chodu družstva a jeho další činnosti.

  Významným úkolem pro představenstvo a celé bytové družstvo na počátku roku 2014  byla úprava stanov.  Provedli jsme úpravu stanov v souladu s Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platným od 1.1.2014 a  zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Nové stanovy jsme projednali a schválili na jednání ČS dne 15.5.2014. Splnění tohoto úkolu považuji za zvlášť významné.

  Projednali a schválili jsme také „Směrnice pro odměňování členů orgánů Bytového družstva Kruháč, Vyškov“, které jsme předložili také ČS ke schválení. Tyto směrnice musí být schváleny ČS v souladu se Zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

 

 Ustálil se rovněž počet členských schůzí (ČS) družstva, a to na dvě za rok. Pokud nebude nezbytné svolat ČS mimořádně, bude tento trend pokračovat i v dalších letech.     

 

Musím říci, že dobře pracovala kontrolní komise bytového družstva. Je to nezávislý orgán družstva. Její členové se pravidelně účastní jednání představenstva, kontrolují veškerou činnost bytového družstva, pravidelně sledují výdaje a příjmy bytového družstva, vyjadřují se k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku, ale i k dalším projednávaným a řešeným záležitostem.   Jejich názoru si osobně velmi vážím. Kontrolní komise v roce 2014 neřešila žádné stížnosti členů družstva.

Velmi nás těší, že kontrolní komise při své kontrolní činnosti neshledala ve vedení družstva a v činnosti představenstva žádné pochybení nebo nedostatky a ve své zprávě za rok 2014 konstatuje, že hospodaření družstva je v souladu se zájmy jeho členů a stanovami bytového družstva a že nedošlo k žádnému porušení zákonů, stanov  a směrnic bytového družstva.

 

Vážení členové bytového družstva a obyvatelé domu!

Děkujeme všem členům bytového družstva, ale i ostatním obyvatelům v domě, za trpělivost při řešení problémů a oprávněných požadavků, stejně tak za podporu představenstva při plnění jeho povinností.

I nadále budeme pokračovat ve snaze o to, aby se v domě žilo dobře, a abychom neměli naprosto žádné problémy se zajištěním chodu domu.

Pevně věříme, že se posuneme i v roce 2015 opět dále, ale jistě každý chápe, že vše je podřízeno stavu finančních prostředků bytového družstva. Uděláme ale vše, co je v našich silách, aby došlo k dalšímu zkulturnění prostředí v domě.

Přesto žádáme všechny obyvatele domu o pomoc, o dodržování běžných norem soužití, nevytváření prostoru pro spory a problémy, ale i o to, aby každý obyvatel domu, ať je členem družstva, nebo podnájemníkem či návštěvníkem domu, udržoval pořádek ve společných prostorách domu.

Jako předseda představenstva co nejupřímněji děkuji všem členům představenstva a kontrolní komise za jejich práci, kterou v průběhu roku 2014 opět odvedli ve prospěch bytového družstva KRUHÁČ, Vyškov.

Děkuji také členům představenstva a kontrolní komise, kteří z orgánů bytového družstva z jakéhokoliv důvodu odešli. Ale život jde dál. Věřím, že noví členové těchto orgánů budou přínosem a plnohodnotně je nahradí v činnosti.

Zároveň děkuji i těm členům družstva, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli svými připomínkami ke zkvalitnění práce představenstva, ale i ke zkulturnění a čistotě prostředí v domě.  

Byli bychom rádi, kdybyste sledovali také naše www stránky, kde se snažíme některé zásadní věci publikovat, zveřejňovat a včas vás informovat o dění v domě. Jejich provoz řídil člen představenstva p. Michal Novotný a jsme rádi, že www stránky zřídil, pracuje na nich jako administrátor a předkládá vám nezbytné údaje. Patří mu za to velké poděkování.

V roce 2015 vám přeji především pevné zdraví, štěstí, pracovní a rodinnou pohodu.

 

                                                                                                  Předseda představenstva

                                                                                              Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc.