Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

26. 1. 2012
HISTORIE DOMU, VZNIK DRUŽSTVA KRUHÁČ, VYŠKOV
A JEHO ČINNOST
 
            Bytový dům Družstva KRUHÁČ Vyškov se nachází v lokalitě Vyškov – Předměstí, na ulici Tyršova 662/35 a 663/37. Byl postaven jako samostatný panelový dům na přelomu 70. a 80. let 20. století.
            Dům byl předán k užívání nájemníkům v červnu 1981, kdy se do domu začali stěhovat první obyvatelé.
            V  době 1981 až 2008 byl dům v péči Okresního bytového podniku Vyškov a následně Realitní kanceláře 2, Městského úřadu Vyškov.
 
            Základní údaje o domu:
Ø     Délka   -  36,46 m,
Ø     Šířka    - 11,41 m,
Ø     Výška  - 19,69 m,
Ø     Dům má 6 nadzemních podlaží,
Ø     V domě je 36 bytových jednotek – (v každém vchodu po 18) a to 12 jednopokojových, 12 dvoupokojových a 12 třípokojových bytů. V uvedených bytových jednotkách žije ke dni 15.6.2011 celkem 79 osob.
 
            Družstvo KRUHÁČ, Vyškov vzniklo na ustavující schůzi družstva dne 6. února 2008. Na této schůzi byly schváleny stanovy nově zakládaného družstva s obchodní firmou Družstvo KRUHÁČ Vyškov, jehož sídlem je: Vyškov, Vyškov – Předměstí, Tyršova 663/37, PSČ 682 01. Dnem 28.2.2008 bylo družstvo zapsáno do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 4564. Identifikační číslo družstva 282 74 008.
 
Předmět činnosti:
           Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů, nebytových a společných prostor. Dále je předmětem činnosti zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav bytového fondu.
 
Statutárním orgánem - je představenstvo.
 
            Na ustavující schůzi družstva bylo zvoleno představenstvo družstva ve složení: Ing. Oldřich Fojtík, Ing. Miroslav Hrebíček, CSc., Ing. Ladislav Maleček, p. František Němec a p. Flora Tůmová.
Na první schůzi zvoleného představenstva družstva byl následně zvolen předsedou představenstva Ing. Oldřich Fojtík a místopředsedové Ing. Miroslav Hrebíček, CSc. a František Němec.
 
Představenstvo družstva pro první volební období 2008 - 2011 pracovalo ve složení:
Předseda představenstva:               Ing. Oldřich FOJTÍK
Místopředseda představenstva:     Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc.
Místopředseda představenstva:     František NĚMEC
Člen představenstva:                         Flora TŮMOVÁ
Člen představenstva:                         Ing. Ladislav MALEČEK
 
            Zvoleni byli rovněž členové kontrolní komise ve složení Ing. Jiří Chaloupka, Ing. Marcela Balíková a Ing. František Janečka. Kontrolní komise si zvolila jako předsedu Ing. Jiřího Chaloupku a místopředsedu Ing. Františka Janečka.
 
Kontrolní komise pro první volební období 2008-2011 pracovala ve složení:
Předseda kontrolní komise:             Ing. Jiří CHALOUPKA
Místopředseda kontrolní komise:   Ing. František JANEČKA
Člen kontrolní komise:                       Ing. Marcela BALÍKOVÁ do 28.2.2009
                                                                 Ing. Jiří RÝDEL od 16.4.2009
 
            Funkční období představenstva a kontrolní komise družstva bylo v souladu se schválenými stanovami pro první volební období 3 roky.
Ing. Marcela Balíková rezignovala na funkci člena kontrolní komise dne 28.2.2009 z důvodů ukončení členství v družstvu v souvislosti s přestěhováním do nového bydliště a do kontrolní komise družstva KRUHÁČ byl dnem 16.4.2009 kooptován pan Ing. Jiří Rýdel.
 
            Po ukončení prvního volebního období se uskutečnily dne 10.3.2011 na členské schůzi družstva nové volby představenstva a kontrolní komise. Tyto orgány družstva mají podle Stanov družstva KRUHÁČ, Vyškov již pětileté volební období.
Do představenstva družstva byli navrženi a následně zvoleni:
  1.  Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc.
  2.  František NĚMEC
  3.  Michal NOVOTNÝ
  4.  Ing. Jiří RÝDEL
  5.  Flora TŮMOVÁ
            Na jednání nově zvoleného představenstva družstva byli dne 21.3.2011 zvoleni předseda představenstva Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. a místopředsedové představenstva p. František NĚMEC a p. Flora TŮMOVÁ.
 
Představenstvo družstva pracuje od 10. března 2011 ve složení:
Předseda představenstva:                Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc.
Místopředseda představenstva:      František NĚMEC
Místopředseda představenstva:      Flora TŮMOVÁ
Člen představenstva:                          Michal NOVOTNÝ
Člen představenstva:                          Ing. Jiří RÝDEL
 
            Do kontrolní komise družstva byli navrženi a následně zvoleni:
  1. Ing. Jiří CHALOUPKA
  2. Ing. František JANEČKA
  3. Bc. Tamara ŠANDOVÁ
 
            Na jednání kontrolní komise dne 10.3.2011 byli zvoleni předseda Ing. Jiří CHALOUPKA a místopředseda Ing. František JANEČKA.
 
 
Kontrolní komise družstva pracuje od 10. března 2011 ve složení:
Předseda kontrolní komise:             Ing. Jiří CHALOUPKA
Místopředseda kontrolní komise:   Ing. František JANEČKA
Člen kontrolní komise:                       Bc. Tamara ŠANDOVÁ
Několik slov k činnosti družstva:
            Krátce po ustavující schůzi, a to již 5.3.2008 schválila členská schůze (ČS) pořízení budovy - objektu bydlení, část obce Vyškov-Předměstí, sestávající se z č. p.   662 a č.p. 663 ve Vyškově, Tyršova č. o. 35 a č. o. 37 nacházející se na pozemcích parc. č. 955/10 a 955/11, zastavěná plocha a nádvoří, jakož i pozemků parc. č. 955/10 o výměře 220 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 955/11 o výměře 220 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí i příslušenství těchto nemovitostí za cenu ve výši 6.142.140,- Kč od města Vyškova.
            Byl schválen způsob dofinancování kupní ceny domu, schválena výše a termín splatnosti dalšího členského vkladu v souladu s čl. 7, Stanov a schválení výše a termínu splatnosti další majetkové účasti v souladu s čl. 8, Stanov.
            Kupní smlouva byla podepsána dne 21.5.2008 mezi městem Vyškov a Družstvem KRUHÁČ, Vyškov.
            K 1.6.2008 byly zpracovány a vydány členům družstva Smlouvy o nájmu bytů a Rozhodnutí o přidělení bytu a to po složení Základního členského vkladu a Dalšího členského vkladu všemi zakládajícími členy družstva.
 
            Dne 27.5.2008 byla uzavřena Mandátní smlouva o zajištění správy bytového fondu s Bytovým hospodářstvím Vyškov, s. r. o., v současné době Správa bytového fondu VYTEZA, s. r. o.
            Byly uzavřeny všechny nezbytné smlouvy a dohody se všemi dodavateli a dalšími obchodními partnery, pro poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů, nebytových a společných prostor a pro zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav bytového fondu.
            Majetek družstva byl pojištěn u Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group.
 
            Na ČS 20.5.2008 byla schválena revitalizace domu včetně osazení plastových oken v bytech, kde dosud nebyla nová okna a výměna závěsných balkonů za závěsné lodžie. Jako dodavatele prací k realizaci rekonstrukce ČS schválila firmu „Revita-G“. Bylo rozhodnuto, že rekonstrukce se uskuteční v  letech 2008-2009.
            Bezprostředně po ČS započaly přípravné práce rekonstrukce domu, které spočívaly ve vyhotovení dokumentace, vybavení stavebního povolení rekonstrukce, povolení na přeložku plynu, případně dalších nezbytných podkladů.
            Samotná rekonstrukce začala v lednu 2009 a byla ukončena kolaudací v srpnu 2009.
            Po kolaudaci si 11 bytů nechalo zasklít novou lodžii od firmy „Cabal“ přídavným zasklením lodžie systémem OPTIMI - KVADRO. Tuto možnost následně využily další 3 byty.
 
            Členská schůze dne 10.6.2008 schválila pořízení úvěru na rekonstrukci domu se splatností 15 let u Volksbank, a.s., Brno bez zajištění.
 
            Představenstvo družstva podalo přihlášku k poskytnutí dotace PANEL, na úhradu úroků k úvěrům na opravy a modernizaci panelových domů.
            Dotace nám byla Státním fondem rozvoje bydlení poskytnuta. V pravidelných částkách nám Českomoravská záruční a rozvojová banka a. s. dotace vyplácí.
 
            Na ČS 16.4.2009 bylo rozhodnuto o instalaci společného satelitního systému. Satelitní systém instalovala následně firma AC Vyškov. Pořízení satelitního příjmu členové družstva měsíčně spláceli a od června 2011 mají členové družstva příjem 19 programů na TV přijímačích již zdarma.
V průběhu dalšího období byly umístěny v domě technologie pro šíření internetového signálu firmou Infos Leas, spol.s r.o. a AC Vyškov. 
 
            V lednu 2011 byly vyměněny vnitřní vchodové dveře (tzv. zádveří), byly vymalovány chodby společných prostorů, vymalovány sušárny a zasedací místnost družstva. V těchto místnostech byly natřeny podlahy k odstranění prašnosti.
 
            Představenstvo družstva postupně zpracovalo a předložilo ke schválení vnitřní normy (předpisy)  družstva, podle nichž se řídí a organizuje činnost v domě.
Jedná se o následující vnitřní normy (předpisy) družstva:
Ø     Stanovy Družstva KRUHÁČ, Vyškov,
Ø     Domovní řád,
Ø     Opravy a stavební úpravy v režii nájemníka – člena družstva,
Ø     Pravidla pro udělování souhlasu s podnájmem bytů,
Ø     Pravidla stanovená Družstvem KRUHÁČ, Vyškov Správě bytového fondu VYTEZA, s. r. o. pro vyúčtování služeb, spojených s užíváním bytových jednotek a společných prostorů bytového domu,
Ø     Jednací řád členské schůze,
Ø     Volební řád.
           
             
                                                                                                  Předseda představenstva
                                                                                              Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc.